Uddannelsesinstitution

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE

 

Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele:

  1. Beskrivelse af praktikstedet
  2. Uddannelsesplan for første praktikperiode
  3. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

a)      Specialiseringsmuligheder for Dagtilbudspædagogik

b)     Specialiseringsmuligheder for Skole- og fritidspædagogik

c)      Specialiseringsmuligheder for Social- og specialpædagogik

 

Vejledning til udfyldelse af denne praktikstedsbeskrivelse med uddannelsesplan. Praktikinstitutionen udfylder de hvide felter med oplysninger om institutionen.

Under de enkelte praktikperioder udfyldes de relevante perioder med beskrivelser af hvordan man arbejder i institutionen med de angivne videns-og færdighedsmål. (De specialiseringsområder institutionen ikke tilbyder, kan slettes).

Den yderste kolonne udfyldes af den enkelte studerende. Den studerende skriver, hvordan han/hun vil arbejde med videns- og færdighedsmålene konkret i løbet af praktikken. Dette skal  ske for hver enkel studerende og dermed bliver praktikstedsbeskrivelsen også en læringsplan for den enkelte studerende i gennem hele praktikforløbet.

A. Beskrivelse af praktikstedet

 

Skriv i de hvide felter:

Institutionens navn:

Tryllefløjten

Adresse:

Jernbanegade 12 M

Tlf.:

55887530

E-mailadresse:

tryllefloejten@naestved.dk

Hjemmesideadresse:

http://net.naestved.dk/Tryllefloejten.aspx

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 5.30 – 20.00

Institutionsleder:

Anne-Grethe Butler

Specialiseringsmuligheder på praktikstedet:

For hurtigt overblik sæt kryds ved de specialiseringsmuligheder, der er på praktikstedet (de 3 farver går igen nede i skabelonen for de tre forskellige specialiseringer)

Dagtilbudspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

X

Skole- og fritidspædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Social- og specialpædagogik (Sæt kryds i det/de relevante felter)

 

Fysiske rammer, ude og inde:

Faciliteter (herunder faciliteter i lokalområdet)

Tryllefløjten er beliggende nær centrum og stationen, ikke langt fra Herlufholm skoven.

Tryllefløjten har til huse i Jernbanegades skoles lokaler. Vi hører til på to etager.

Der ud over er vi nabo til Børnekulturhuset, som vi benytter os af i vid udstrækning.

Legepladsen er opdelt for vuggetue- og børnehavebørn. Legepladsen for de store børn grænser op til Munkebakken, hvortil vi også har en udgang.

De mindste vuggestuebørn sover ude i barnevogne, mens de større sover inde.

Antal børn/unge/voksne:

Vi er nomeret til 26 vuggestuebørn og max. 44 børnehavebørn.

Børnene er fordelt på 4 stuer.

 

Vuggestueafdelingspersonale:

4 pædagoger á 37 timer

1 pædagogmedhjælper à 20 timer

2 medhjælpere á 37 timer

1 lønnet studerende á 32.5 timer

 

Børnehaveafdelingspersonale:

2 pædagoger á 37 timer

2 pædagoger á 30 timer

1 pædagog á 20 timer

2 medhjælpere á 37 timer

Aldersgruppe:

26 0-2 årige & 44 3-6 årige

Beskrivelse af målgruppen:

Vuggestuen er aldersopdelt, hvor de mindste børn er

samlet på en stue.

Indsatsområder/ aktuelle projekter:

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner og udarbejder detailplansskema på trin 3 gennem et overordnet årstema. Det aktuelle overordnede årstema for 2014/15 er ”natur” med fokus på venskaber.

Arbejdsmetoder:

Beskrivelse af institutionens foretrukne pædagogiske metoder og begrundelser herfor.

For at kunne tilgodese alle børn, arbejder vi

projektorienteret med aldersopdelte grupper.

Tværprofessionelt samarbejde:

Faggrupper som institutionen samarbejder med.

Sundhedsplejerske, tale-/hørepædagog, tosprogskonsulent, psykolog,

specialnetværket, socialforvaltning, fysio-

/ergoterapeaut, pladsanvisningen, konsulenter på daginstitutionskontoret.

Personalegruppens sammensætning:

1 leder

1 stedfortræder

11 pædagoger

4 medhjælpere

1 lønnet studerende

1 køkkenassistent

1 rengøgingsassistenter

1 kontorassistent

1 morgenåbner

Obs: under ændring.

Praktikvejlederens kvalifikationer:

Hvis der er flere vejledere sættes antal ud for de forskellige kvalifikationer. Hvis der er en vejleder, sættes kryds ud de forskellige kvalifikationer.

 

Praktikvejleder kursus

(2 dages kursus)

 

Praktikvejlederuddannelse

(6-8 ugers uddannelsesforløb)

X X

Andet/andre uddannelser

 

Forbesøgets tilrettelæggelse

Hvorledes inddrager praktikstedet flg. i forbesøget:

· Den studerendes forberedelse til forbesøget

· Dialog om praktikstedsbeskrivelsen og uddannelsesplan

· Dialog om gensidige forventninger inden praktikkens start

· Introduktion til praktikstedet

· Straffe- og børneattest, tavshedspligt, ansættelsesbrev til lønnede praktikker m.v.

· Praktikstedets forventninger til den studerende

· Drøftelsen af kompetencemål, viden- og færdighedsmål , uddannelsesplan og målformuleringen

· Den studerendes mødeplan

Vi forventer at den studerende kommer på to forbesøg inden

praktikstart.

 

1. forbesøg varighed ca. 1 time :

• Orientering omkring institutionen.

• Rundvisning af evt. nuværende studering.-

• Praktiske oplysninger om arbejdsplan, ferie, vejledning,

magtanvendelse, tavshedspligt m.m.

• Straffeattest medbringes

• Børneattest udfyldes.

 

2. forbesøg varighed ca. 2 timer :

• Introduktion til børn og voksne

• Samvær med børnene på stuen.

De første dage på praktikstedet er planlagt.

· Introduktion til institutionen, hverdagens og kulturens organisering.

Som udgangspunkt er det vejleder, der modtager og følger den studerende de første dage i institutionen. Hvis det viser sig ikke at være muligt, vil der være udvalgt en anden fast person i denne rolle.

 

Det vil til at starte med handle om lige at lande og danne sig indtryk af arbejdsgang, børn, forældre og kollegaer og lære dem at kende.

 

Ved start gennemgås også forskellige procedurer f.eks. ift arbejdsstillinger (brug af barnevognsstige, seng, puslebord osv.)

 

Så det bliver synligt for forældre og andre, at der starter studerende på stuen, forventes det at man laver et lille præsentations-skriv med vellignende billede til ophæng.

Organisering af kontakt til uddannelsesinstitutionen i forbindelse med

· 2/3 udtalelse

· Afsluttende prøve

Uddyb hvordan praktikstedet forholder sig, hvis der er bekymring/problemer i praktikforløbet

Hvis der er bekymringer, drøftes det først og fremmest i en dialog med den studerende. Ved behov vil vi tage kontakt til den praktikansvarlige på uddannelsesstedet. Og hvis nødvendigt til praktikkoordinator i Næstved kommune.

Dato for sidste revidering:

Oktober 2014

 

B. Uddannelsesplan for første praktikperiode

Tema: Pædagogens praksis

Pædagogisk Grundfaglighed - Pædagogens praksis – 1. praktik.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål: De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

 

Vidensmål: Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål: Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål?

praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver,

anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige

opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde,

Tryllefløjten er en kommunal daginstitution i Næstved Kommune med udvidet åbningstid. Den udvidede åbningstid gælder fra 5.30-6.30 og igen fra 17-20 alle ugens hverdage.

 

Tryllefløjten udskiller sig fra andre institutioner ved, at der bl.a. serveres et aftensmåltid.

 

Tryllefløjten er underlagt de områder, der er beskrevet i Dagtilbudsloven kap. 2 §7-13, hvad angår indholdet i dagtilbuddet. Det vil sige, at dagtilbuddet skal opfattes som et læring- og udviklingssted for børn.

 

Vi er underlagt Næstved Kommunes Børn- og ungepolitik samt det Arbejds- og Strategigrundlag for Næstved Kommunes dagtilbud og de politiske beslutninger, som er gældende for daginstitutionsområdet.

 

Tryllefløjten er en del af brobygningsnetværk distrikt indre vest. Her samarbejder alle dagtilbud og skoler i distriktet.

 

Vi samarbejder med tværfaglige teams i lokalområdet (se rubrik om tværprofessionelt samarbejde).

 

Vi udarbejder kompetencehjul ifm barnets modtagelse/flytning fra den enkelte stue, børnehave og skole.

 

Kerneopgaven for os som dagtilbud er, at vi gennem trygge og omsorgsfulde rammer er med til at sikre det enkelte barns trivsel, udvikling og læring samt forebygge negativ social arv og eksklusion.

 

Vi arbejder ud fra en grundlæggende demokratisk forståelse om ansvarlighed, indflydelse og ligeværd og skal i samarbejde med forældrene klæde barnet på til fremtiden - være en aktiv bidragyder til en god opvækst og dermed give barnet de bedste forudsætninger for at udnytte egne ressourcer og potentialer.

 

Man vil som studerende hos os få viden om og praksiserfaringer med hvordan vi arbejder med ovenstående bl.a. gennem de forskellige aktiviteter, der laves med børnene i den daglige praksis og hvordan vi dokumenterer læringsprocessen løbende (gennem vægdokumentation, billeder, udstilling af produkter, dagbog mm), men også ved at observere og reflektere over institutionens indretning, de daglige rutiner, forældresamarbejdet og vores måde at se og møde børnene på.

 

målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter,

målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder,

Tryllefløjtens pædagogiske målsætning for arbejdet med børnene tager udgangspunkt i de overordnede lærings- og udviklingsplaner, som er gældende i Næstved Kommune.

 

Vores målsætning centrerer sig om at:

 

sikre og fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem trygge, anerkendende og omsorgsfulde rammer i et målrettet lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter de 6 tema-/fokus områder:

det personlige, det sociale, naturen og naturfænomener, kultur og værdier, sprog, krop og sundhed.

 

forebygge negativ social arv og eksklusion ved at arbejde inkluderende med barnet i fælleskabet/fællesskaberne og tage udgangspunkt i de enkelte børns ressourcer og behov.

 

Vi navigerer i balancen mellem hensynet til det enkelte barn og til gruppen/fællesskabet og ser store fordele ved at arbejde med børnene i mindre grupper både gennem dagens rutiner og i de planlagte aktiviteter. At skabe små fællesskaber i det store og udvælge en lille børnegruppe ud fra overvejelser om børnene/aktiviteten/rutinen og dens mål; f.eks. kan læringsniveauet i forhold til bestemte aktiviteter være langt mere udbytterigt, hvis den udvalgte børnegruppe udviklingsmæssigt ligger tæt og er nogenlunde alderssvarende. En planlagt aktivitet kan også handle om at skabe rum for nye venskaber gennem sjove fælles oplevelser osv.

I en mindre børnegruppe oplever vi også rammerne er bedre for nærvær, ro, nysgerrighed, koncentration og fordybelse.

 

Vi har i Tryllefløjten fokus på at reflektere og arbejde med egen rolle i vores pædagogiske praksis og arbejder med Marte Meo, som er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. I metoden tages der udgangspunkt i hvad man gør godt og har fokus på muligheder frem for begrænsninger.

 

Vi søger gennem vores arbejde med kompetencehjulene at sikre sammenhæng og kontinuitet i overgang mellem dagtilbuddene og mellem dagtilbud/skole og gøre overgange mellem tilbuddene sammenhængende og alderssvarende udfordrende for børnene.

 

Som studerende i første praktikperiode skal du planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere en mindre aktivitet i samråd med din vejleder.

 

Vi afholder personalemøde, afdelings- og stuemøde, som den studerende deltager i. Her vil du få indblik i, hvordan vi reflekterer over egen praksis og planlægger/evaluerer igangværende aktiviteter og forløb.

 

Vores arbejde med læreplaner og kompetencehjul drøftes til vejledning. Det forventes, at man som studerende læser relevant materiale herom. (se anbefalet litt for perioden)

 

Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer,

Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser,

For at synliggøre det pædagogiske arbejde i Tryllefløjten, arbejder vi med mange former for dokumentation bl.a. med foto, udstillinger, skriftlighed mm samt den årlige EXPO (en tilbagevendende begivenhed, hvor vi på forskellig vis offentliggør produkter og processer fra årets tema.

 

Dokumentationen planlægges ud fra de enkelte detailplaner og ud fra æstetiske principper.

 

Dagligdagen dokumenteres i afdelingernes dagbøger.

 

Vi udarbejder detailplaner på Trin 3, hvor vi bl.a. arbejder med læringshistorier og laver for- /efterundersøgelser. For-/efterundersøgelser ses som redskab, til at systematisere børnenes viden om et givent emne, før/efter vi har arbejdet med det. Det er metoder til at dokumentere/evaluere børnenes læringsproces på (og dermed også vores).

 

Vi delevaluerer vores pædagogiske arbejde med detailplanen på stuemøderne, på afdelingsmøderne og har en stor opsamlende evaluering af vore årstema på et fælles personalemøde.

 

Vi anvender i perioder logbøger til at beskrive og evaluere på en konkret aktivitet eller et mindre forløb. Refleksionerne nedskrives i bogen umiddelbart efter aktiviteten/forløbet er slut.

 

Vi forventer, at du som studerende, bruger dit porte folie og løbende nedskriver refleksioner over din egen rolle i den daglige praksis i din logbog.

 

Logbogen vil være fast punkt på dagsordenen til vejledningen. Den bruges til at drøfte dine refleksioner med vejleder.

 

Du vil som studerende stå for at føre referat af vejledningstimerne.

 

såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige

betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Vi tager i Tryllefløjten medansvar for etableringen af gode og hensigtsmæssige kostvaner hos børnene i institutionen og giver dem positive og lærerige oplevelser i og omkring måltidet

 

Børn behov for søvn vægtes højt og ses som en vigtig faktor for børns trivsel, læring og udvikling. Vi samarbejder med forældrene om at skabe gode rutiner og rammer for søvnen hos det enkelte barn.

 

Miljøet i en daginstitution, hvor mange børn er samlet stiller store krav til hygiejnen for at minimere sygdomssmitte. Vi har forskellige forebyggende rutiner/regler, der følges for mindske spredningen af bakterier f.eks. bestemt procedure ved bleskift, håndvask inden måltider, sæbe ved bordaftørring osv.

 

Der er udarbejdet en skriftlig børnemiljøvurdering for Tryllefløjten, som indeholder en kortlægning af dagtilbuddets fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø.

 

Den studerende vil gennem sin deltagelse i hverdagens praksis få kendskab til og lære om Tryllefløjtens kultur, værdier og rutiner i det sundhedsforebyggende arbejde.

 

Anbefalet litteratur:

 

Dagtilbudsloven kap. 2 §7-13

Næstved Kommunes sammenhængende børne- og unge politik

Læringsguide – herunder Arbejds- og strategi grundlag for Næstved kommunes dagtilbud 0-6 år

Tryllefløjtens virksomhedsplan – OBS: forventes læst inden start af praktikken

Kompetencehjul – legetek.dk

Tryllefløjtens børnemiljøvurdering

Liv og læring i vuggestuen af Stig Brostrøm

Marte meo i praksis af pernille Rough.

At blive sig selv, Daniel Stern.

 

Særlige informationer om 1. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Den studerende kan forvente mødetider, der ligger i tidrummet mellem kl. 6.30-18.30.

Som udgangspunkt vil den studerende i første praktikperiode ikke arbejde alene hos os.

Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

I vuggestuen på enten Hokusstuen med børn i alderen ca. 0-18 mdr eller Pokusstuen med børn i alderen ca.18-36 mdr.

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes logbog?

Vejledning afholdes gennemsnitligt 1 time/uge.

 

Den studerende og vejleder laver i fællesskab en overordnet dagsorden for vejledningstimerne

 

Emner fra hverdagen beskrevet i logbogen indgår som punkter til refleksion og udvælges af den studerende eller vejleder. Logbog/ porte folie skal være tilgængelig for vejleder.

 

Den studerendes arbejde med sine kompetencemål drøftes/evalueres som fast punkt på dagsordenen.

 

Personale-, afdelings- og stuemøder betragtes som en del af vejledningen, hvor den studerende har sit eget faste punkt på dagsordenen. Her orienterer den studerende den øvrige personalegruppe om målene for praktikken.

 

Størstedelen af vejledningstimerne vil foregå med vejleder, men hvis der er ønske om at få viden om specifikke metoder, områder mm som andre i Tryllefløjten kan byde ind med, vil det være muligt at planlægge vejledning i forhold til det.

 

Den studerende skriver referat af vejledningstimerne.

 

 

 

 

 

 

 


C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

a) Dagtilbudspædagogik

Kompetenceområde: Relation og kommunikation – 2. praktik

Pædagoger med denne specialisering har særlige kompetencer til at arbejde inden for den del af det pædagogiske arbejdsområde, der retter sig mod 0–5-årige. De vil i særlig grad have kompetencer til at skabe og udvikle pædagogiske miljøer og aktiviteter, hvor der på et pædagogisk fagligt grundlag skabes optimale betingelser for et stimulerende og trygt børneliv.

Kompetenceområdet retter sig mod relationer, samspil og kommunikation i pædagogisk praksis med 0-5-årige børn, herunder betydningen af børns forskellige livsbetingelser for trivsel, relationer og kommunikation.

Kompetencemål: Den studerende kan skabe relationer til det enkelte barn og børnegruppen, støtte børnene i at indgå i relationer til hinanden, støtte udviklingen af børns kommunikative kompetencer, beherske professionel kommunikation samt reflektere over sine egne evner til at kommunikere og indgå i relationer.

Vidensmål:

Den studerende har viden

om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles dette i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

Hvordan vil jeg som studerende

konkret arbejde med disse videns-

og færdighedsmål?

det 0-5 årige barns forudsætninger og udviklingsmuligheder, herunder børn med særlige behov,

tilrettelægge differentierede pædagogiske aktiviteter gennem analyse af børns forudsætninger, interaktion og kommunikation,

Barnets forudsætninger for på bedst mulig vis

at udvikle egne ressourcer og potentiale er

afhængigt af trygge og omsorgsfulde

omgivelser, der gennem en positiv og

anerkendende tilgang med øje for barnets

ressourcer og behov, skaber grundlæggende

rammer for et sundt og udviklende

læringsmiljø.

 

Vi skal i dagtilbuddet inkludere børn uanset

deres forudsætninger og en af pædagogens

store udfordringer er her, hele tiden at søge

at ændre/tilpasse læringsmiljøet, så det også

inkluderer og giver lige muligheder for børn

med særlige behov.

 

Den studerende vil gennem iagttagelse af og

deltagelse i hverdagens praksis og

pædagogisk planlagte aktiviteter, få viden om

og erfaringer med aldersgruppens generelle

udvikling og indblik i de forskellige

forudsætninger, der kan være for indgå i et

udviklende og lærende fælleskab.

 

Overvejelser og refleksioner ifm dette,

nedskrives i logbog og drøftes til den

ugentlige vejledning.

 

Det forventes, at den studerende løbende

bidrager med at tilrettelægge differentierede

pædagogiske aktiviteter gennem analyse af

børns forudsætninger, interaktion og

kommunikation både selvstændigt og

i samarbejde med stuens kollegaer.

 

samspil og interaktion samt relationernes betydning for det 0-5 årige barns leg, læring, socialisering, trivsel og udvikling,

skabe nærværende relationer og understøtte det enkelte barns udfoldelses- og deltagelsesmuligheder i fællesskabet,

Barnet er et unikt og værdifuldt individ med

en iboende medfødte forudsætninger som

udvikles - ikke under passiv modtagelse - men

gennem et aktivt samspil med sin omverden.

 

Kvaliteten af de relationer barnet udvikler sig i

er af afgørende betydning for dets leg, læring,

socialisering, trivsel og udvikling.

 

Vi anser tilknytning som forsætning for læring

og er i den pædagogiske praksis derfor

afhængige af vores evne til at skabe

betydningsfulde og positive relationer til

børnene.

 

Den studerende vil gennem sine daglige

samspil med børnene få konkrete erfaringer

med at skabe relationer og herigennem en

indsigt i vigtigheden af nærværende, positive

relationer og deres betydning for det enkelte

barns trivsel, udvikling og læring.

 

dialog og professionel kommunikation,

kommunikere nuanceret, præcist og forståeligt med børn, familier og kolleger,

Kommunikation handler - særligt i arbejdet

med små børn - ikke kun om det talte sprog,

men i høj grad også om kropssprog,

stemmeleje, afpasse passende tempo ift til

barnets initiativer osv.

 

Vi arbejder ud fra Marte meo med

anerkendende kommunikation. Det enkelte

barn skal føle sig set hørt og forstået.

 

Kommunikationen med forældre skal bygge

på åbenhed og dialog, således at vi viser

hinanden gensidig respekt, tillid og

troværdighed. Det er vigtigt, at der er gensidig

dialog og information mellem forældre og

personale, så barnets to verdener kan hænge

sammen. Vi skal vise forståelse for hinandens

sociale og kulturelle baggrund, så der skabes

tryghed og derved udvikling for barnet.

 

Personalesamarbejdet i Tryllefløjten bygger

på faglig og personlig udvikling, engagement,

livsglæde/arbejdsglæde, ansvarlighed, dialog

og refleksion.

 

Den studerende vil få mulighed for at deltage

i en forældresamtale, forældremøde,

forældrecafe hvis det afholdes under i

den studerendes praktikperiode hos os.

 

Det vægtes også at den studerende prøver, at

være med til en supervision hos institutionens

psykolog og er tilstede, når børneergo-

terapeuten kommer.

 

Den studerende deltager i vores fælles

p-møder, afdelingsmøder, stuemøder.

 

Det forventes at den studerende øver

sig i at indgå i den fælles refleksion og dialog

ved at sætte ord på observationer,

overvejelser og tanker i et faglige forums.

 

leg, legeteori og legekulturer

rammesætte børns leg,

Børn leg er vigtig og fortæller meget om hvor de er i deres udvikling. I Tryllefløjten er vi opmærksomme på legens betydning for barnets læring og udvikling af sociale kompetencer og værner om legen ved, at vi som voksne er med på sidelinjen til at guide, understøtte og skabe rum og rammer for den.

 

Den studerende vil i hverdagens praksis og gennem fællesrefleksioner med få viden og konkrete erfaringer med dette.

 

kropslig, kreativ, musisk og

æstetisk læring og udfoldelse i

pædagogisk praksis

målsætte, tilrettelægge og evaluere pædagogiske aktiviteter og generelt motivere og understøtte børns leg og æstetiske, musiske og kropslige udfoldelse og

I vores arbejde med læreplanerne arbejder vi

med temaerne: krop & bevægelse, kultur- &

kulturelle udtryksformer og naturen &

naturfænomener.

 

Dette viser sig både i de detailplans planlagte

aktiviteter, men også i vores måde at være

bevidste om at tænke ind og udvikle på

børnenes kompetencer indenfor områderne i

hverdagens rutiner og i ikke på forhånd

planlagte aktiviteter (samling, legeplads,

tegne osv.).

 

Den studerende vil jævnligt komme til at skulle stå for at planlægge og udføre en samling med børnene.

 

Den studerende skal målsætte, tilrettelægge og evaluere en pædagogisk aktivitet.

 

omsorg, sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.

tilrettelægge, gennemføre og evaluere indsatser for omsorg, sundhed og forebyggelse

Vi skaber for barnet rammerne for en tryg og omsorgsfuld hverdag med forudsigelighed, følelsen af at være betydningsfuld i et fællesskab og voksne, der har fokus på det enkelte barns potentialer, ressourcer og behov.

 

Vi har tæt forældresamarbejde om barnets udvikling og trivsel.

 

Vi har tværfagligt samarbejde i lokalområdet, der bidrager til en forebyggende indsats, hvis vi har bekymringer om ift et barn.

 

Vi er underlagt en skærpet underretningspligt til kommunen, ved kendskab til problematiske forhold, der påvirker barnets sundhed, udvikling og trivsel.

 

Anbefalet relevant litteratur:

 

Dagtilbudspædagogik 3. praktik

 

Kompetenceområde: Samarbejde og udvikling – 3. praktik

Området retter sig mod systematisk og videnbaseret refleksion over og bidrag til udvikling og innovation i pædagogisk praksis.

 

Kompetencemål: Den studerende skal målrettet kunne tilrettelægge, gennemføre, dokumentere og evaluere aktiviteter og læreprocesser, der støtter barnets trivsel, læring, dannelse og udvikling. I den forbindelse skal den studerende på et fagligt grundlag kunne udfordre eksisterende praksis, afsøge og vurdere alternative muligheder og bidrage til udvikling af pædagogisk praksis.

Vidensmål:

Den studerende har viden om …….

Færdighedsmål:

Den studerende kan ……..

Hvordan afspejles det i pædagogernes praksis?

Hvilke læringsmuligheder tilbyder vi?

Hvordan understøtter vi den studerendes læring indenfor dette?

Hvordan vil jeg som studerende konkret arbejde med disse videns og færdighedsmål?

samfundsmæssige og institutionelle problemstillinger

forbundet med pædagogisk arbejde i dagtilbud,

identificere, analysere og vurdere samfundsmæssige rammer og institutionskulturens betydning for samarbejde, pædagogisk udvikling

og kvalitet,

Tryllefløjten er kommunal daginstitution med udvidede åbningstider.

Vores institution er i folkemunde også kaldet pendlerinstitutionen, da mange af vores forældre arbejder udenbys og dagligt bruger tid på at pendle fra og til arbejde, hvilket også betyder at de fleste af vores børn gennemsnitligt tilbringer længere og mere skæve tider i vores institution end i en almindelig daginstitution. Det er dog aldrig oplevet, at hele den fulde åbningstid bliver brugt dagligt over længere tid.

Måden samfundet udvikler sig på - supermarkeder med åbningstider til kl.22 osv. - skaber krav om fleksibilitet i dagtilbuddene og et øget behov for denne slags institutioner, hvilket giver fagligt krævende udfordringer i den pædagogiske praksis.

 

En stor del af børnenes vågne timer er de i daginstitutionen og selvom vi som kvalificerede pædagoger søger at skabe betydningsfulde udviklingsstøttende samspil med henblik på trivsel, udvikling og læring, er barnet her hele tiden en lille del af et stort fællesskab. Vi har her en særlig problematik, vi som institution med udvidede åbningstider, skal være opmærksom på.

 

Vi får områdeledelse januar 2015 – hvilken indflydelse kommer det til at have på den daglige praksis?

 

Forholdene på dagtilbudsområdet er også udfordret ved hele tiden løbende, at skulle forholde sig til besparelser med samtidige krav om højere kvalitet, gode men tidskrævende skemaer/metoder om udredning af det enkelte barns kompetencer (kompetencehjul) og massiv dokumentation af det pædagogiske arbejde. Hvilken betydning har det pædagogiske arbejde i praksis?

 

Det forventes at den studerende løbende gør sig overvejelser om hvilke problemstillinger han/hun ser, nedskriver det i logbogen og tager det op til refleksion og drøftelse til vejledning.

 

leg, bevægelse, natur- og kulturoplevelser, digitale medier samt skabende aktiviteters betydning for 0-5 åriges dannelse, trivsel, læring og udvikling,

udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske

børnemiljø,

I vores arbejde med læreplanerne arbejder vi

med 6 udviklingsområder hvor 3 af dem er:

krop & bevægelse, kultur- &

kulturelle udtryksformer og naturen &

naturfænomener.

 

Dette viser sig både i de detailplans planlagte

aktiviteter, men også i vores måde at være

bevidste om at tænke ind og udvikle på

børnenes kompetencer indenfor områderne i

hverdagens rutiner og i ikke på forhånd

planlagte aktiviteter (samling, legeplads,

tegne osv.).

 

Den studerende vil jævnligt komme til at skulle stå for at planlægge og udføre aktiviteter og samling med børnene.

 

Den studerende skal gøre sig overvejelser om små eller større tiltag ift at udvikle det fysiske, psykiske, sociale og æstetiske børnemiljø.

 

forandringsprocesser og innovation,

bidrage til udvikling af pædagogisk praksis gennem innovative og eksperimenterende tiltag,

Implementeringen af børneintra, Ipads og kompetencehjul ligger ikke langt tilbage og arbejdet med disse er stadig nyt for os og vi arbejder stadig med at lære redskaberne at kende samt de muligheder, der ligger i at arbejde med dem.

 

Vi vil være åbne overfor innovative og eksperimenterende tiltag samt give plads til den studerende til at kunne turde fejle og drage sine erfaringer heraf.

 

inddragelse af børn og forældres perspektiv i udviklings- og forandringsprocesser,

inddrage børn og forældres ideer og kreativitet som en del af pædagogiske udviklings- og forandringsprocesser,

 

didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling af pædagogisk praksis, herunder dokumentation og evaluering, og

sætte mål, anvende dokumentations- og evalueringsmetoder

og udvikle viden gennem deltagelse, systematisk erfaringsopsamling og refleksion

over pædagogisk praksis og

Didaktiske og pædagogiske metoder til udvikling

af pædagogisk praksis, herunder dokumentation

og evaluering arbejder vi med gennem vores

arbejde med læreplaner – vi laver her

detailplaner på trin 3.

 

For at synliggøre det pædagogiske arbejde i Tryllefløjten, arbejder vi med mange former for dokumentation bl.a. med foto, udstillinger, skriftlighed mm samt den årlige EXPO (en tilbagevendende begivenhed, hvor vi på forskellig vis offentliggør produkter og processer fra årets tema.

 

Dokumentationen planlægges ud fra de enkelte detailplaner og ud fra æstetiske principper.

 

Dagligdagen dokumenteres i afdelingernes dagbøger.

 

På Trin 3 arbejder vi bl.a. med læringshistorier og laver for- /efterundersøgelser. For-/efterundersøgelser ses som redskab, til at systematisere børnenes viden om et givent emne, før/efter vi har arbejdet med det. Det er metoder, der er med til at dokumentere/evaluere læreprocessen.

 

Vi delevaluerer vores pædagogiske arbejde med detailplanen på stuemøderne, på afdelingsmøderne og har en stor opsamlende evaluering af vore årstema på et fælles personalemøde.

 

Vi anvender i perioder logbøger til at beskrive og evaluere på en konkret aktivitet eller et mindre forløb. Refleksionerne nedskrives i bogen umiddelbart efter aktiviteten/forløbet er slut.

 

Vi forventer, at du som studerende, bruger dit porte folie og løbende nedskriver refleksioner over praksis i din logbog.

 

Logbogen vil være fast punkt på dagsordenen til vejledningen. Den bruges til at drøfte dine refleksioner med vejleder.

 

Du vil som studerende stå for at føre referat af

vejledningstimerne.

førstehjælp.

udføre grundlæggende førstehjælp.

Institutionen opdaterer løbende gennem et 1 dags kursus kendskab til grundlæggende førstehjælp for hele personalegruppen, hvilket foregår på nogle bestemt udvalgte af vores pædagogiske dage.

Afholdes det under den studerendes praktikperiode, deltager den studerende også.

Anbefalet litteratur:

 

Særlige informationer om 2. og 3. praktikperiode

Arbejdsplan for studerende:

Hvilke tidsrum skal den studerende forvente at arbejde indenfor. Kan den studerende forvente at arbejde alene?

Den studerende kan forvente arbejdstider indenfor kl.6.30-18.30 og vil i både 2. og 3. praktikperiode kunne forvente at arbejde alene.

 

Den studerendes placering på praktikstedet

Tilknytning til gruppe/stue/afdeling.

Vuggestueafdeling på Pokusstuen med børn i alderen ca.18-36 mdr.

 

Organisering af praktikvejledning

Hvordan er praktikvejledningen organiseret og tilrettelagt?

Hvordan inddrages den studerendes logbog?

Vejledning afholdes gennemsnitligt 1 time/uge.

 

Den studerende og vejleder laver i fællesskab en overordnet dagsorden for vejledningstimerne

 

Emner fra hverdagen beskrevet i logbogen indgår som punkter til refleksion og udvælges af den studerende eller vejleder. Logbog/ porte folie skal være tilgængelig for vejleder.

 

Den studerendes arbejde med sine kompetencemål drøftes/evalueres som fast punkt på dagsordenen.

 

Personale-, afdelings- og stuemøder betragtes som en del af vejledningen, hvor den studerende har sit eget faste punkt på dagsordenen. Her orienterer den studerende den øvrige personalegruppe om målene for praktikken.

 

Størstedelen af vejledningstimerne vil foregå med vejleder, men hvis der er ønske om at få viden om specifikke metoder, områder mm som andre i Tryllefløjten kan byde ind med, vil det være muligt at planlægge vejledning i forhold til det.

 

Den studerende skriver referat af vejledningstimerne.